Drukuj

Szanowni Państwo,

 

Opierając się na dostępnym w internecie projekcie rozporządzenia MEiN regulującym pracę szkół po zakończeniu ferii zimowych,  a który nie zmienia zasad dotychczasowego funkcjonowania szkół specjalnych, zezwalający, by dyrektorzy tych placówek mogli samodzielnie decydować o trybie nauczania w klasach 4 - 8 oraz w szkole przysposabiającej do pracy oraz, mając na uwadze nasze doświadczenia z pracy w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021, informuję, że kontynuujemy pracę w trybie stacjonarnym. Wiąże się to z obowiązywaniem obostrzeń sanitarnych w szkole zarówno wobec pracowników jak i uczniów.

Ponadto:

1. Jeżeli nie będą respektowane zalecenia dyrektora szkoły dotyczące zasad higieny, przede wszystkim noszenia maseczek ochronnych w szkole - także na zajęciach lekcyjnych, wysyłania do szkoły dzieci z podwyższoną temperaturą, z objawami choroby górnych dróg oddechowych, wszystkie klasy 4 - 8 oraz szkoła przysposabiająca do pracy, decyzją dyrektora szkoły,   w trybie natychmiastowym przejdzie w tryb nauczania zdalnego;

2. Zalecam rodzicom stałą obserwację zdrowia swoich rodzin i w przypadku niepokojącej sytuacji kogokolwiek z rodziny, nieposyłanie dziecka do szkoły;

3. Niedopuszczalna jest, by dziecko rodziców przebywających na kwarantannie lub izolacji uczęszczało do szkoły;

4. Rodzice dzieci, które nie mogą nosić maseczki, muszą przedstawić wychowawcy klasy  stosowną opinię lekarską. Nie jest do tego podstawą wydane na początku epidemii rozporządzenie wyłączające pewne grupy obywateli z tego obowiązku. Stan zagrożenia życia i zdrowia nas wszystkich stał się podstawą do ograniczania naszych praw obywatelskich, jest podyktowany stanem wyższej konieczności. Niemniej,  każdy przypadek ucznia będzie  potraktowany indywidualnie. Decyzja należy do wychowawcy klasy w porozumieniu z rodzicami dziecka;

5. Sprawa noszenia maseczek przez uczniów była omawiana w pierwszym półroczu

6. Zarządem Rady Rodziców, który poparł moje stanowisko. Nic w tej sprawie się nie zmieniło;

7. Nadal będą obowiązywać ograniczenia w poruszaniu się po szkole rodziców uczniów oraz opiekunów przewozów.

 

Szczegółowe informacje otrzymają Państwo od wychowawców klas,

 

Szanowni Państwo,

 

      Sytuacja epidemiczna w kraju jest nadal bardzo poważna, dlatego przypominam
o zasadzie wzajemnego zaufania oraz bezwzględnym przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa oraz ochrony osobistej.