1  marca br.  rozpoczęliśmy  zapisy uczniów na rok szkolny 2021/2022:

 

  • do klasy pierwszej (dzieci z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną) w Publicznej  Szkole Podstawowej nr  13;
  • do klasy czwartej (dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną)
    w Publicznej  Szkole Podstawowej nr  13;
  • do klasy pierwszej w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy;
  • dla dzieci posiadających opinię o potrzebie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zespół Szkół Specjalnych w Opolu jest szkołą bezobwodową realizującą zajęcia
w dwóch obiektach przy ul. Książąt Opolskich 21 oraz ul. J. Bytnara „Rudego" 7.
W skład Zespołu wchodzi:

  1. Szkoła podstawowa ośmioletnia dla dzieci i młodzieży z lekką, umiarkowaną oraz znaczną niepełnosprawnością intelektualną;
  2. Szkoła przysposabiająca do pracy trzyletnia dla dzieci i młodzieży
  3. Z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną (również uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężoną niepełnosprawnością);
  4. Zespoły rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

          Z uczniami pracuje 88 nauczycieli oligofrenopedagogów oraz 16 pomocy nauczyciela. Są wśród nich surdopedagodzy, tyflopedagodzy, logopedzi, neurologopedzi, terapeuci metodami EEG Biofeedback, Tomatisa, Warnkego, fizjoterapeuci, terapeuci integracji sensorycznej, kynoterapeuci, specjaliści do pracy z dziećmi w spektrum autyzmu, psycholodzy, pedagog szkolny oraz doradca zawodowy. Zapewniamy codzienną opiekę pielęgniarek szkolnych. Należymy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego.Wszystkie budynki szkoły dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szkoła prowadzi własne kuchnie i stołówki szkolne oraz świetlicę szkolną.

W trakcie nauki w naszej szkole uczniowie korzystają z bazy kulturalno - sportowej Opolszczyzny. Dzięki wsparciu różnych instytucji, wyjścia do kina, teatrów, filharmonii, muzeów korzystanie z basenu, lodowiska  czy wyjazdy rehabilitacyjne są dla uczniów w większości bezpłatne. Doradca zawodowy pomaga uczniom w wyborze zawodu, organizuje praktyki w zakładach pracy, wizyty w szkołach ponadpodstawowych. Nasi uczniowie mają możliwość rywalizacji w różnych konkursach organizowanych przez szkoły i ośrodki specjalne, działamy w ramach Olimpiad Specjalnych Polska.

Uprzedzając Państwa pytania i wątpliwości wyjaśniam, że w dokumentach wydawanych uczniowi (legitymacja szkolna, świadectwa szkolne i inne), w oznakowaniu szkoły nie pojawia się określenie „specjalna”. Uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną realizują podstawę programową szkolnictwa ogólnego, przystępują do egzaminu w formie dostosowanej do możliwości dziecka.

 

                                                                                   Z poważaniem,

                                                                                  Marek Wróbel